ค้นหาเพลง

ผลการค้นหา

ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ (พระไพศาล วิสาโล)
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม  @ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม, If you do good, you will receive only good
ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้ (หลวงปู่เสนาะ)
118 ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ธรรมเป็นอำนาจ
พรหมวิหาร ธรรมะเพื่อกำจัดความโกรธ 🙏 [พระธรรมตามพระไตรปิฏก] 🙏 พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก ตอนที่10
การบริหารงานองค์การตามแนวพรหมวิหาร 4